Zhifeng Chen

Google Publications

Previous Publications

  •   

    Hibernator: helping disk arrays sleep through the winter

    Qingbo Zhu, Zhifeng Chen, Lin Tan, Yuanyuan Zhou, Kimberly Keeton, John Wilkes

    SOSP (2005), pp. 177-190