Dmitry Lizorkin

Google Publications

Previous Publications

  •  

    Sedna: native XML database management system (internals overview)

    Ilya Taranov, Ivan Shcheklein, Alexander Kalinin, Leonid Novak, Sergei Kuznetsov, Roman Pastukhov, Alexander Boldakov, Denis Turdakov, Konstantin Antipin, Andrey Fomichev, Peter Pleshachkov, Pavel Velikhov, Nikolai Zavaritski, Maxim Grinev, Maria Grineva, Dmitry Lizorkin

    Proc. of the 2010 int. conf. on Management of Data, ACM, New York, NY, USA, pp. 1037-1046